ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริการบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9:30  น.
นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก , นายทองม้วน สังข์จันทร์ รองนายก อบต.ดอนรวก , นายวิรัตน์ ศรีอุ่นดี รองนายก อบต.ดอนรวก  , นายปรีชา  อ่องมะลิ ผู้อำนวยการกองช่าง  และนายสมศักดิ์ บูชาพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริการบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม