องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

วิสัยทัศน์

คำขวัญ: อบต.ดอนรวก ชุมชนลาวครั่ง โด่งดังหลวงพ่อแดง แหล่งเกษตรอินทรีย์ ประเพณีแห่ธง ดงลานจักสาน สระใหญ่ของโบราณ ตำนานขึ้นศาลเจ้าพ่อ

ชุมชนน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนเวทีประชาคมตำบล ประชาชนอยู่ดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่พบเรื่อง