Category Archives: กิจกรรม/โครงการ

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทนรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงขึ้นครองราชย์ ปี 2562

วันที่ 24 ก.ค. 2562 อบต.ดอนรวกร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนรวก เข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทนรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงขึ้นครองราชย์ ปี 2562

Big cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ทำความสะอาด Big cleaning day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 19 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมง คลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เวลา 17.00 น.

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมง คลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เวลา 17.00 น.

20 ธ.ค. 2561 อบต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ร่วมกับนายมารุต มหายศนันท์ ปลัดอำเภอดอนตูม กำนันผู้ใหญ่บ้าน กรมชลประทาน และ ชป.ร้อย รส.อ.ดอนตูม เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาททางที่ดิน หมู่ที่ 2 ต.ดอนรวก และเจรจากับทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไ