Category Archives: ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระสี่เหลี่ยมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวกเล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก เรื่อง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระสี่เหลี่ยมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวกเล็ก

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ราคากลางสื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

เรื่อง  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวกเล็ก

……………………………

                      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระสี่เหลี่ยมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวกเล็ก  จำนวน  ๑๒   รายการ  ดังนี้

๑.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม  จำนวน  ๘  รายการ   เป็นจำนวนเงิน  ๕๙,๕๐๐  บาท ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย )

                                ๒.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวกเล็ก จำนวน  ๔  รายการ  เป็นจำนวนเงิน  ๕๑,๐๐๐  บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย )

โดยวิธีสอบราคา

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๕๐๐ บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน )

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก  ณ  วันประกาศสอบราคาซื้อ   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                   ๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๘   กันยายน  ๒๕๕๘ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐  น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก  และในวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘ เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอดอนตูม)  ชั้น ๒. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐  น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๓๐๐  บาท  ได้ที่  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก  ระหว่างวันที่   ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocument.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๓๔๙๖-๕๙๔๙   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ    ณ  วันที่     ๑๕     เดือน    กันยายน    พ.ศ.   ๒๕๕๘   .

ชาตรี  โพธิ์ทองนาค

( นายชาตรี   โพธิ์ทองนาค )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก