Category Archives: ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ลาดยาง

1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านดอนรวกเล็ก ตำบลดอนรวก ( ครั้งที่ 2 )

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านดอนรวกเล็ก ตำบลดอนรวก ( ครั้งที่ 2 )

ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านดอนรวกเล็ก ตำบลดอนรวก ( ครั้งที่ 2 ) หอถังประปา

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาส 1 )

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาส 1 )

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 1ไฟล์ที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 11_28012016

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาส 1 ) ไฟล์ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 1 2-28012016

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนรวกเล็ก หมู่ที่ ๑

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนรวกเล็ก หมู่ที่ ๑

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา วางท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนรวกเล็ก

  หมู่ที่  ๑   ตำบลดอนรวก   .อำเภอดอนตูม   จังหวัดนครปฐม  .

                                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา  บ้านดอนรวกเล็ก  หมู่ที่  ๑  ตำบลดอนรวก   โดยวางท่อ   PVC  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓  นิ้ว  ชั้น ๑๓.๕  จำนวน  ๔๙๐  ท่อน  พร้อมฝังกลบ ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า  ๑,๙๖๐ เมตร  พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อประปาต่อเชื่อมท่อเดิมเข้าบ้าน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  ๑ ป้าย ( รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกกำหนด )  โดยวิธีสอบราคา

    ราคากลางของงานที่ประกาศสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน จำนวน ๔๙๔,๐๐๐ บาท 

( สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 

                   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนตำบล”

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๙๗,๖๐๐    บาท ( ๔๐ % ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  เชื่อถือ

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐   น.  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก    หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทุกประการ  และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙   ถึงวันที่   ๙  กันยายน   ๒๕๕๙ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก และในวันที่  ๑๒  กันยายน ๒๕๕๙ เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ   ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ / การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ที่ว่าการอำเภอดอนตูม ) ชั้น ๒. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐ บาท  ได้ที่  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก    ระหว่างวันที่   ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙    ถึงวันที่   ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๙    ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocument.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๙๖-๕๙๔๙   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๙   .

 

( นายชาตรี   โพธิ์ทองนาค )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

ประกาศสอราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสวนใหม่  หมู่ที่ ๒ ( บริเวณหลัง รพ.สต.ดอนรวก )

ตำบลดอนรวก  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก   มีความประสงค์มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  จำนวน  ๑  บ่อ   ดังนี้

๑. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๒ ( บริเวณหลัง รพ.สต.ดอนรวก ) โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า  ๒๒๐  เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้ำใช้ได้ดี  กรุบ่อด้วยท่อเหล็ก BS – M  Ø ๖ นิ้ว  และติดตั้งปั้มน้ำขนาด   ๕  แรงม้า ( ซับเมอร์ส ) พร้อมชุดตู้ไฟควบคุม ให้สามารถใช้งานได้  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ  จำนวน  ๑  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนรวก กำหนด   โดยวิธีสอบราคา

     ราคากลางของงานที่ประกาศสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน      ๕๗๔,๐๐๐     บาท 

( ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 

                   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนตำบล”

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย          เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     ๒๒๙,๖๐๐    บาท ( ๔๐ % ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  เชื่อถือ

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

 

    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐   น.  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก    หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทุกประการ  และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

1/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 5รวมราคากลาง

1/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 5รวมราคากลาง

1-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 5รวมราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ (18 ก.ย. 2561)

1/2561 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ (18 ก.ย. 2561) ราคากลางหินคลุก ปปช. (2)

3 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 DOC181217-18122017112009

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านดอนรวกเล็ก ตำบลดอนรวก (14 ต.ค. 2558)

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านดอนรวกเล็ก ตำบลดอนรวก
ไฟล์แนบ  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านดอนรวกเล็ก ตำบลดอนรวก หอถังประปา ปร.5 (1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  หมู่ที่ ๑

บ้านดอนรวกเล็ก  ตำบลดอนรวก  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม

                            องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก   มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่ที่ ๑  โดยการก่อสร้างหอถังประปา  คสล.  ขนาดความจุ  ๓๐ ลบ. ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล  ขนาด  Ø ๖ นิ้ว  โดยใช้ท่อเหล็ก  ASTM  A-๓๕ ความลึกไม่น้อยกว่า  ๒๒๐  เมตร หรือจนกว่าคุณภาพน้ำใช้ได้ดี และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  และชำนาญการด้านทดสอบน้ำโดยตรง  ตามแบบแปลนและรายการของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และ อบต.ดอนรวก กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  โดยวิธีสอบราคา

     ราคากลางของงานที่ประกาศสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑,๖๗๑,๑๐๐   บาท ( หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )

                   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนตำบล”

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกั   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๖๖๘,๔๔๐   บาท ( ๔๐ % ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  เชื่อถือ

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐   น.  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก    หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทุกประการ  และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่    ๑๔  ตุลาคม   ๒๕๕๘    ถึงวันที่   ๒๙  ตุลาคม   ๒๕๕๘ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก และในวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ที่ว่าการอำเภอดอนตูม ) ชั้น ๒. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๒,๕๐๐ บาท  ได้ที่  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก  ระหว่างวันที่   ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘    ถึงวันที่   ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocument.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๙๖-๕๙๔๙   ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔  เดือน     ตุลาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๘ 

 

              ( นายชาตรี   โพธิ์ทองนาค )

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

1ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ ๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในวงเงิน

๑.      ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่  ๓  ตำบลดอนรวก

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๔๗๙,๐๐๐ บาท  ( สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

๓.      ลักษณะงานโดยสังเขป

๑.ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก  เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านหลวง – บ่อพลับ ถึงบริเวณบ้านนายเฉลิม  เล็กทอง  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๒๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕ เมตร  ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ลงหินคลุกปรับสภาพพื้นที่หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า  ๘๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  ๑  ป้าย  ( รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกกำหนด )

ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เป็นจำนวนเงิน  ๔๗๙,๐๐๐  บาท

๔.      บัญชีประมาณการราคากลาง   ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑……..ปร. ๔…………………………………………………………………………………………….

๕.๒……..ปร. ๕……………………………………………………………………………………………

๕.๓…………………………………………………………………………………………………………..

๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางปวีณ์พร  ทวีนุช                    ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

๒. นายปรีชา  อ่องมะลิ                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายกิตติศักดิ์  อ้นอินทร์               ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ