Monthly Archives: กันยายน 2020

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ เรสคิว เทรนนิ่ง ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ เรสคิว เทรนนิ่ง ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม