1ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ ๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในวงเงิน

๑.      ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่  ๓  ตำบลดอนรวก

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๔๗๙,๐๐๐ บาท  ( สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

๓.      ลักษณะงานโดยสังเขป

๑.ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก  เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านหลวง – บ่อพลับ ถึงบริเวณบ้านนายเฉลิม  เล็กทอง  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๒๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕ เมตร  ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ลงหินคลุกปรับสภาพพื้นที่หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า  ๘๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  ๑  ป้าย  ( รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกกำหนด )

ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เป็นจำนวนเงิน  ๔๗๙,๐๐๐  บาท

๔.      บัญชีประมาณการราคากลาง   ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑……..ปร. ๔…………………………………………………………………………………………….

๕.๒……..ปร. ๕……………………………………………………………………………………………

๕.๓…………………………………………………………………………………………………………..

๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางปวีณ์พร  ทวีนุช                    ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

๒. นายปรีชา  อ่องมะลิ                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายกิตติศักดิ์  อ้นอินทร์               ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น