ประกาศสอราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสวนใหม่  หมู่ที่ ๒ ( บริเวณหลัง รพ.สต.ดอนรวก )

ตำบลดอนรวก  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก   มีความประสงค์มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  จำนวน  ๑  บ่อ   ดังนี้

๑. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๒ ( บริเวณหลัง รพ.สต.ดอนรวก ) โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า  ๒๒๐  เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้ำใช้ได้ดี  กรุบ่อด้วยท่อเหล็ก BS – M  Ø ๖ นิ้ว  และติดตั้งปั้มน้ำขนาด   ๕  แรงม้า ( ซับเมอร์ส ) พร้อมชุดตู้ไฟควบคุม ให้สามารถใช้งานได้  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ  จำนวน  ๑  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนรวก กำหนด   โดยวิธีสอบราคา

     ราคากลางของงานที่ประกาศสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน      ๕๗๔,๐๐๐     บาท 

( ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 

                   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนตำบล”

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย          เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     ๒๒๙,๖๐๐    บาท ( ๔๐ % ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  เชื่อถือ

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

 

    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐   น.  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก    หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทุกประการ  และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น