Author Archives: admin

ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนรวก เพื่อรายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนสุขภาพชุมชนตำบลดอนรวก ประจำปี 2566

30 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก ผอ.รพ.สต.ดอนรวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนรวก เพื่อรายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนสุขภาพชุมชนตำบลดอนรวก ประจำปี 2566 ของหน่วยงานในพื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง สูงวัย ใส่ใจสุขภาพด้วยสมุนไพร & กิจกรรม : “การทำสเปรย์ไล่ยุงจากสมุนไพร” ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ดอนรวก โดยมี นายทองหล่อ มีใจดี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก กล่าวบูชาพระรัตนตรัย & กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ มี นางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่ม อสม. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนรวก ตำรวจสายตรวจตำบลดอนรวก ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 พฤศจิกายน 2565 นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดอนรวกเกมส์ และร่วมแข่งฟุตบอลระหว่างทีมคณะผู้บริหาร อบต.ดอนรวก พบกับ ทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนรวก ในการนี้ มี นางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก นายอำนวย บุญเปรี้ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และคณะครูโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม เข้าร่วมโครงการฯ

ร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

10 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 14.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย