คู่มือปฏิบัติงาน

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

DOC090424-09042024124654

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับบำนาญ

การจัดทำบัตร

คู่มือการปฏิบัติงาน (ระเบียบการลา)

ข้อ 11 คูมือการปฏิบัติงาน (ระเบียบการลา)

 

คู่มือเด็กแรกเกิด

คู่มือเด็กแรกเกิด ดอนรวก

 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต