ประวัติและตราสัญลักษณ์

ตำบลดอนรวก ในอดีตนั้นได้เล่าขานกันว่า เดิมตำบลดอนรวกประชาชนส่วนใหญ่ ที่มาอาศัยอยู่มีเชื้อสายชนชาวจีนที่อพยพกันมาประกอบอาชีพในเขตพื้นที่นี้ เนื่องจากพื้นที่ราบลุ่มและเต็มไปด้วยป่าไม้รวก ชาวบ้านจึงได้พากันขนานนามว่า “บ้านดอนรวก” มาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเกษตรกรรม
สนับสนุนเวทีประชาคมตำบล ประชาชนอยู่ดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

ชุมชนลาวครั่ง โด่งดังหลวงพ่อแดง  แหล่งเกษตรอินทรีย์ ประเพณีแห่ธง
ดงลานจักสาน สระใหญ่ของโบราณ  ตำนานขึ้นศาสเจ้าพ่อ