ข้อมูลประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,810 คน  แยกเป็น  ชาย  1,884  คน  หญิง 1,926  คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 318 คน / ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน 974  ครัวเรือน (ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม  2558)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

จำนวนประชากรรวม

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

1

บ้านดอนรวกเล็ก

210

469

465

934

นายวิรัตน์     ศรีอุ่นดี

2

บ้านสวนใหม่

273

485

507

992

นายปริญญา  ลิ้มบริบูรณ์

3

บ้านสระสี่เหลี่ยม

264

494

484

978

นางจินตนา   บุญพันธ์

4

บ้านห้วยกรด

129

247

255

502

นายชลอ       วันดี

5

บ้านดอนรวกใหญ่

98

189

215

404

นายเป๊าะ      ผลิตะพูลศรี

รวม

974

1,884

1,926

3,810