ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

 

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาช

 

 

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564