แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ องคร์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report SAR)plan_6_1