รายรับรายจ่าย

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

B_TotalEstimateExpenseByGroup_Report