ลักษณะทรัพยากร

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำ, ลำห้วย, ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง คือ ลำน้ำสายท่าเรือบางพระ

– บึง, หนอง และอื่นๆ     จำนวน  –  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อบาดาล 12 จำนวน  จุด ได้แก่

หมู่ 1 จำนวน 4 จุด
 หมู่ 2 จำนวน 4 จุด
หมู่ 3 จำนวน 3 จุด
หมู่ 4 จำนวน 3 จุด
หมู่ 5 จำนวน 2 จุด

 

การระบายน้ำ

– ไม่มีพื้นที่น้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

น้ำเสีย

– ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้  จำนวน    –       รวม        –   แห่ง

– น้ำเสียที่บำบัดได้          จำนวน    –      ลบ.ม./วัน

ขยะ

1. ปริมาณขยะ  2,585  กิโลกรัม/วัน

2. รถขยะที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม  1  คัน

3. ขยะที่กำจัดได้   จำนวน  3  ตัน/วัน

กำจัดขยะโดยวิธี

–  เช่าที่ดินทิ้งขยะ เทศบาลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ค่าเช่า 18,000 บาท/เดือน