ลักษณะสังคม

การศึกษา  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกประกอบด้วย

– โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา   –   แห่ง

– โรงเรียนในสังกัดสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

ชื่อผู้อำนวยการ

อนุบาล

ป.1-ป.6

รวม

โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม

29

89

118

9

นายยอดเยี่ยม  สอนเฉลิม
โรงเรียนวัดสุขวราราม

25

65

90

6

นายบุญเลิศ  แสวงทอง

รวม

54

154

208

15

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จำนวน           2        แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเด็กในศูนย์

ชื่อผู้ดูแลเด็ก

บ้านดอนรวก

40

– นางสาวนิตยา    จวงสอน

– นางสาวสุณี       เลี้ยงรักษา

บ้านสระสี่เหลี่ยม

40

– นางเบญจมาศ    สังข์จันทร์

– นางสาวสาวิตรี   กุพันแล

รวม

80

– ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน      จำนวน           1       แห่ง

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ชื่อครูประจำศูนย์ฯ

ประถมศึกษา

ม.1-ม.3

ม.4-ม.6

รวม

กศน.ตำบลดอนรวก

2

37

50

89

นายกษิดิศ  สังข์จันทร์

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 5 แห่ง คือ

1. วัดสระสี่เหลี่ยม

2. วัดสุขวราราม

3. ศาลเจ้าเจ็ดหลัง หมู่ 1

4. ศาลเจ้า หมู่ 2

5. ศาลเจ้า หมู่ 3

การสาธารณสุข

–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนรวก  จำนวน     1     แห่ง

ลำดับที่

ตำแหน่ง

จำนวนบุคลากร

1.

อสม.

42

2.

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ลูกจ้าง)

1

3.

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1

4.

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1

5.

แม่บ้าน

1

รวม

46

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– สถานีตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง
– เจ้าหน้าที่ อปพร. จำนวน 5 คน
– เจ้าหน้าที่ อสตร. จำนวน 13 คน
– เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ จำนวน 2 นาย

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

ร.ต.ต.นครินทร์         อินแสง รอง สว.(ป.) สภ.ดอนตูม

2

ด.ต.เกษมศักดิ์         สอนสำราญ ผู้บังคับหมู่ (ป.) สภ.ดอนตูม

      

สถิติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

ประเภท

รับแจ้ง

จับ

ผู้ต้องหา

2555

2556

2555

2556

2555

2556

กลุ่มที่ 1  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

กลุ่มที่ 2  คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย

6

1

5

1

9

4

กลุ่มที่ 3  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

9

6

9

6

13

9

กลุ่มที่ 4  คดีที่น่าสนใจ (ทั่วไป)

กลุ่มที่ 5  คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย

8

10

8

10

9

10

รวม

23

17

22

17

32

ที่มา :  สถานีตำบลภูธรอำเภอดอนตูม (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557)