ลักษณะเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพหลักคือทำนา  ผลผลิตที่สำคัญคือข้าว อาชีพรองคือการทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่นๆ ประกรมีรายได้เฉลี่ย 49,152.58 บาท/คน/ปี (ข้อมูล ณ  พฤษภาคม 2558)