วิสัยทันศ์/พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
5.ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
6.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน