กองคลัง

 

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ – จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน

– งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

– งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานการบัญชี

– งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

– งานงบการเงินและงบทดลอง

– งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

– งานพัฒนารายได้

– งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

– งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

– งานพัสดุ

– งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ