สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการดำเนินงานตานโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสารบรรณ
– งานตรวจสอบภายใน
– งานบริหารงานบุคคล
– งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
– งานประชาสัมพันธ์
– งานอาคารสถานที่
– งานรักษาความสงบเรียบร้อย
– งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
– งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
– รายงานการประชุมสภา
– งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา
– งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
– งานอำนวยการและประสานราชการ
– งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา
– งานเลือกตั้งสมาชิกสภา
– งานข้อมูลเลือกตั้ง
– งานชุมชนสัมพันธ์
– งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา
– งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานนโยบายและแผนพัฒนา
– งานวิชาการ
– งานงบประมาณ
– งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
– งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
– งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
– งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
– งานประสานโครงการฝึกอบรม
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
– งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
– งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
– งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
– งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
– งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
– งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
– งานดำเนินการรับ
– ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
– งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
– งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบลก่อนการบังคับใช้
– งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
– งานจัดทำทะเบียนคุมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
– ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล