หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
มาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน เพิ่มเติม 3

 

การพัฒนาบุคลากร

การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

 

การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563