แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560