แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี-พ.ศ.-2559-2561
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 plan_4_1

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี-พ.ศ.-2557-2558
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2558plan_2_1