สถิติรับเรื่องร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานสรุปสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 66

 

สถิติการรับเรื่องร้องเรียน

สถิติรับเรื่องร้องเรียน