องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนเวทีประชาคมตำบล ประชาชนอยู่ดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง