Category Archives: ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ลาดยาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนรวกเล็ก หมู่ที่ ๑

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนรวกเล็ก หมู่ที่ ๑

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา วางท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนรวกเล็ก

  หมู่ที่  ๑   ตำบลดอนรวก   .อำเภอดอนตูม   จังหวัดนครปฐม  .

                                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา  บ้านดอนรวกเล็ก  หมู่ที่  ๑  ตำบลดอนรวก   โดยวางท่อ   PVC  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓  นิ้ว  ชั้น ๑๓.๕  จำนวน  ๔๙๐  ท่อน  พร้อมฝังกลบ ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า  ๑,๙๖๐ เมตร  พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อประปาต่อเชื่อมท่อเดิมเข้าบ้าน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  ๑ ป้าย ( รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกกำหนด )  โดยวิธีสอบราคา

    ราคากลางของงานที่ประกาศสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน จำนวน ๔๙๔,๐๐๐ บาท 

( สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 

                   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนตำบล”

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๙๗,๖๐๐    บาท ( ๔๐ % ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  เชื่อถือ

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐   น.  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก    หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทุกประการ  และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙   ถึงวันที่   ๙  กันยายน   ๒๕๕๙ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก และในวันที่  ๑๒  กันยายน ๒๕๕๙ เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ   ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ / การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ที่ว่าการอำเภอดอนตูม ) ชั้น ๒. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐ บาท  ได้ที่  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก    ระหว่างวันที่   ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙    ถึงวันที่   ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๙    ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocument.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๙๖-๕๙๔๙   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๙   .

 

( นายชาตรี   โพธิ์ทองนาค )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

ประกาศสอราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสวนใหม่  หมู่ที่ ๒ ( บริเวณหลัง รพ.สต.ดอนรวก )

ตำบลดอนรวก  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก   มีความประสงค์มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  จำนวน  ๑  บ่อ   ดังนี้

๑. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๒ ( บริเวณหลัง รพ.สต.ดอนรวก ) โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า  ๒๒๐  เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้ำใช้ได้ดี  กรุบ่อด้วยท่อเหล็ก BS – M  Ø ๖ นิ้ว  และติดตั้งปั้มน้ำขนาด   ๕  แรงม้า ( ซับเมอร์ส ) พร้อมชุดตู้ไฟควบคุม ให้สามารถใช้งานได้  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ  จำนวน  ๑  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนรวก กำหนด   โดยวิธีสอบราคา

     ราคากลางของงานที่ประกาศสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน      ๕๗๔,๐๐๐     บาท 

( ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 

                   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนตำบล”

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย          เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     ๒๒๙,๖๐๐    บาท ( ๔๐ % ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  เชื่อถือ

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

 

    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐   น.  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก    หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทุกประการ  และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น