โครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทนรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงขึ้นครองราชย์ ปี 2562

วันที่ 24 ก.ค. 2562 อบต.ดอนรวกร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนรวก เข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทนรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงขึ้นครองราชย์ ปี 2562