Category Archives: แผน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

แผน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาส 1 )

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาส 1 )

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 1ไฟล์ที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 11_28012016

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาส 1 ) ไฟล์ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 1 2-28012016