Category Archives: ผลงาน อบต.

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ เรสคิว เทรนนิ่ง ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ เรสคิว เทรนนิ่ง ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Big cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ทำความสะอาด Big cleaning day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 19 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

20 ธ.ค. 2561 อบต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ร่วมกับนายมารุต มหายศนันท์ ปลัดอำเภอดอนตูม กำนันผู้ใหญ่บ้าน กรมชลประทาน และ ชป.ร้อย รส.อ.ดอนตูม เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาททางที่ดิน หมู่ที่ 2 ต.ดอนรวก และเจรจากับทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไ