Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

ด้วย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ได้จัดทำประกาศราคาการประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 ในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปี 2567

หากท่านได้รับการแจ้งประเมินสิ่งปลูกสร้างแล้ว

เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน

ภดส.1

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และ ศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโทรศัพท์สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

“หากสงสัยในช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และ ศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโทรศัพท์สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง”