Category Archives: Uncategorized

ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่
2.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
5.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ
1.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์ก
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่
2.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
3.ระเบียบ กท. มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประ
4.ระเบียบ กท. มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขอ
4.ระเบียบ กท. มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขอ2
4.ระเบียบ กท. มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขอ3
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขอ
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
6.(การแก้ไขคำผิด)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด
6.ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเ
6.ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเ2
6.ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเ3
6.ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเ4
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 2
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน2