ITA 2564

O1.โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่ ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

O4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

O8. Q&A

O9. Social Network

O10. แผนดำเนินงานประจำปี

O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13.ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17. E-Service

O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33. การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน