O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐาน
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 10
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 14
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล ฉบับที่ 14
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน
เรื่องมาตรฐานกลางเกี่ยวกับรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงาน
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ปี 2562
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลระบบแท่ง
เรื่องมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์สอบแข่งขัน ฉบับ 2 ปี 2561
เรื่องการกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฉบับ 3