องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนเวทีประชาคมตำบล ประชาชนอยู่ดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทนรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงขึ้นครองราชย์ ปี 2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมง คลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เวลา 17.00 น.

ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ

banner-5689   banner-5686  banner-5685
banner-5682 banner-5681  banner-5680 
banner-5679  banner-5678  Protect The King
กรมสรรพากร    กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง  สำนักงบประมาณ  กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง