Category Archives: กิจกรรม/โครงการ

ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนรวก เพื่อรายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนสุขภาพชุมชนตำบลดอนรวก ประจำปี 2566

30 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก ผอ.รพ.สต.ดอนรวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนรวก เพื่อรายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนสุขภาพชุมชนตำบลดอนรวก ประจำปี 2566 ของหน่วยงานในพื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง สูงวัย ใส่ใจสุขภาพด้วยสมุนไพร & กิจกรรม : “การทำสเปรย์ไล่ยุงจากสมุนไพร” ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ดอนรวก โดยมี นายทองหล่อ มีใจดี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก กล่าวบูชาพระรัตนตรัย & กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ มี นางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่ม อสม. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนรวก ตำรวจสายตรวจตำบลดอนรวก ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 พฤศจิกายน 2565 นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดอนรวกเกมส์ และร่วมแข่งฟุตบอลระหว่างทีมคณะผู้บริหาร อบต.ดอนรวก พบกับ ทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนรวก ในการนี้ มี นางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก นายอำนวย บุญเปรี้ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และคณะครูโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม เข้าร่วมโครงการฯ

ร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

10 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 14.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

ประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

10 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรวก โดย นายทองหล่อ มีใจดี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ได้ชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก และแนวทางการดำเนินงาน ต่อๆ ไป

ร่วมการประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

9 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยมีนางสาวพรทิพย์ นิลวิสุทธิ์ เกษตรอำเภอดอนตูม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

8 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 20.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก เข้าร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

พิธีเปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการ Community Waste Model

2 พฤศจิกายน 2565 วันนี้ เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย นายทองม้วน สังข์จันทร์ รองนายก อบต.ดอนรวก และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนรวก เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการ Community Waste Model โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

เข้าตรวจดูความคืบหน้าโครงการลงหินคลุก  หมู่ที่ 5 บ้านดอนรวกใหญ่

วันอังคารดี ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 08:30 น.
– นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก ได้มอบหมายให้ นายทองม้วน สังข์จันทร์  และ นายวิรัตน์  ศรีอุ่นดี รองนายก อบต.ดอนรวก พร้อมกับคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจดูความคืบหน้าโครงการลงหินคลุก  หมู่ที่ 5 บ้านดอนรวกใหญ่

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

21 ตุลาคม 2565 วันนี้ เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก นำโดย นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนรวก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณถนนหมู่ที่ 2 ถนนเรียบคลองสายท่าเรือ – บางพระ (หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก) และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรวก